Oversikt over dokumenter

20191202 Jordskifteavgjørelser

20190613 Informasjon til medlemmer juni 2019
Informasjon fra styret om forliket.

20190611 Notat fra advokat Botolfsen
Anbefaling fra advokat Botolfsen om å akseptere forliket.

20190611 Erklæring vedrørende Forlik
Dette er en erklæring om en aksepterer eller ikke aksepterer forliket. Dette må fylles ut med navn og underskrift fra alle tomteeierne.

20190606 Rettsmeklingsprotokoll-forlik 05.06.2019.pdf
Den komplette protokollen fra rettsmeklingen den 5. juni 2019. 

  • Oversikt over parter, Til stede og kort om forhandlingene
  • Rettsforliket
  • Orientering om videre saksgang hvis forliket ikke godkjennes

20190529 Innkalling rettsmekling
Innkallingen til rettsmeklingen

20190529 Rapport Høymyrvassvegen korrigeringer
Konsulenten som utarbeidet rapporten om Høymyrvassvegen gjør korreksjon av kalkyle og viser to alternativer.
17/08/2019 Denne er tatt bort fra hjemmesiden. Ta kontakt med jokani@online.no for rapport.

20190529 Forslag til vedtekter for Heia veg-og hyttelag
Dette var et forslag fra retten om mulige vedtekter for et veilag. Dette er ikke benyttet ved forliket. Det gir likevel viktige momenter som bør tas med i en fremtidig oppgradering av vedtekter.

20190529 Andelsoversikt
Rettens forslag til andelsfordeling. Denne viser at grunneier kunne hatt 171 andeler og hytteeiere 829 andeler

20190529 Vegfordeling
Dette gir en oversikt over bonitet og beregnet tilvekst av skog og derav mengde tømmer som transporteres årlig.
Beregner også hvor mye hytteeierne belaster veiene.Denne gir fordelingen 82,5 % på hytteeierne og 17,5 på skogsdrift.

20190529 0versiktkart
Dette kartet vier:
Hva som er hovedveier og hva som er sideveier. Viser også bonitet i sør for hyttefeltet.

2019027 Brev fra retten med e-poster fra takstmann
Korspondanse mellom retten og konsulent om detaljer i opprustingsplanen for veiene

20190227 Opprustningsplan Høymyrvassvegen
Detaljer beskrivelse av hva som anbefales utført med hensyn til oppgradering av Høymyrvassvegen. Vær oppmerksom på at det er laget korrigeringer til kalkylen. Se vedlegg «20190529 Rapport Høymyrvassvegen korrigeringer»
17/08/2019 Siden med kostnadsoverslag er tatt bort. For fullstendig rapport ta kontakt jokani@online.no

20190527 Opprustningsplan Primtjønnvegen
Detaljer beskrivelse av hva som anbefales utført med hensyn til oppgradering av Primtjønnvegen.
17/08/2019 Siden med kostnadsoverslag er tatt bort. For fullstendig rapport ta kontakt jokani@online.no 

20190513 Rettsbok fra forberedende møte 25.04.2019
Referat fra forberedende møte den 25. april 2019

20190503 Brev fra retten, val av sakkunnig for skildring av opprusting og kostander med opprusting på veg til Heia hyttefelt. 
Retten orientere om valg av konsulent for å beskrive hva som skal gjøres med hovedveiene.

20190329 Innkalling til saksforberedende rettsmøte
Innkalling til saksforberedende rettsmøte den 25. april 2019

20190329 Krav om sak for Jordskifteretten
Krav om sak for jordskifteretten.