Informasjon fra Styret

12. april 2018 Fra lenken under kan kan en laste ned oppdatert informasjon om veistriden


25-05-2017  

Veistriden

Striden med grunneier om vedlikehold av vei har igjen blusset opp. Tinne har informert styret i foreningen om at han vil overta alt vedlikehold av veier, parkeringsplasser og tun. Dette har styret stilt seg uforstående til, da dette er en oppgave for veilaget som har stått for vedlikeholdet de siste 35 år.

Tinne har også varslet at han vil kreve avgift fra den enkelte tomteeier. Han hevder at dette har han hjemmel for i henhold til kjøpskontrakter og tinglyst rett til å kreve avgift. Styret har gått gjennom noen avtaler og vi ser at det er noe ulik formulering av denne retten til å kreve avgift. Styret kan ikke bekrefte at det er tinglyst i skjøtene. Samtidig har Tinne informert styret om at han i høst vil bringe striden inn for retten. Vi i styret mener at en avklaring i retten er riktig for å få avsluttet veistriden.

Styret har hatt et møte med advokat og gjennomgått historien bak veistriden og eksempler på kontrakter mellom Tinne og tomteeiere. Fra denne gjennomgangen kan vi kort oppsummere følgende.

  • Heia Hytteforening og Veilag er formelt sett et veilag, men dette fungerer dårlig når grunneier ikke anerkjenner veilaget. Brukerne av veien har i henhold til veiloven både rett og plikt til å danne veilag.
  • Når striden bringes inn for retten vil den enkelte hytteeier være part. Heia Hytteforening og Veilag vil være partsstøtte for medlemmene.
  • Hytteforsikringen dekker normalt kostnader til juridisk bistand ved en rettsstrid; noe egenandel må påregnes.

Hva gjør vi nå?

Inntil videre avventer vi til det kommer konkrete innspill fra Tinne. Det er viktig at vi står samlet i denne saken og oppfordrer at all kommunikasjon med Tinne koordineres av styret.

På vegne av styret i Heia Hytteforening og Veilag,
Jon Kavli Nilsen

Veinavn og skilting

Styret har fått noen henvendelser angånde hvordan skilting av veier og hytter skal utføres. 

Styret viser til de skiltnormer som Kartverket har fastlagt og som Notodden kommune forholder seg til.
Kommunen har ansvar for oppsetting av navneskilt langs vegar, samt anvisningsskilt etter behov. Hytteeier har ansvar for å sette opp hyttenummerskilt. 

Styret i hytteforeningen forutsetter derved at Notodden kommune tar det praktiske og økonomiske ansvar med bestilling og oppsetting av skilt i veikryss og eventuelt langs vei. 

Med hensyn til skilting av hytte og tun finner styret det ikke hensiktsmessig å anbefale felles opplegg om utforming eller bestillingsrutiner i hytteforeningens regi. Her er det mange individuelle ønsker og behov avhengig av hyttas beliggenhet. Det anbefales likevel at hyttetunene enes internt om felles tunskilting,  som vi har mange gode eksempler på allerede.

Skilting er i dag mer av skjønnsmessig betydning enn praktisk, da nye hus-/hyttenummer ligger inne på offisielle, elektroniske kartverk.


Oversiktskart over stikkrenner på veinettet i Heia Hytteforening: