Spørsmål og svar angående veistriden

Nedenfor følger spørsmål og kommentarer fra medlemmene om veistriden og styrets svar. Nye spørsmål og svar vil bli lagt øverst på siden. Spørsmålene er kopiert fra mottatte e-poster fra medlemmene, med enkelte korrigeringer av språk.

Oppdatert 17. august 2019


17/08/2019 Fra medlem.

Kommentar til rettsforliket

Punkt 2. Oppgradering og vedlikehold av hovedveiene
Punkt 2 - 1. avsnitt
Hva er begrunnelsen for at hytteforeningen betaler for salting av hovedveiene? Grunneier overtar jo alt vedlikehold av disse.

Punkt 2 - 2. avsnitt
«Grunneier bærer selv kostnadene for oppgradering og alt vedlikehold».

Kommentar:
Med tanke på endringer i værforhold som vi etter hvert opplever, blir også vårt land rammet av ekstreme nedbørsmengder.
Jeg vil, slik teksten i avsnittet over er formulert, forsikre meg og hytteforeningen om at grunneier også bærer alle kostnader hvis det oppstår skader på hovedveiene p.g.a. ekstremvær.

Punkt 2 - 3. avsnitt
«Heia Hytteforening og Veilag krever inn og betaler grunneier en årlig avgift for bruk av hovedveiene».
Kommentar:
Er teksten for bruk dekkende? Hva med - for bruk og alt vedlikehold.
Den foreslåtte årlige avgiften (kr. 1500) ble jo løsningen på disse to temaene, nemlig bruk og vedlikehold.

Punkt 7. Friluftsaktiviteter
Linje7 «Det skal være felles båter - - - - - - - - tilhørende Heia Hytteforening og Veilag».
Forslag til felles båter har vært diskutert på tidligere årsmøter, men noe vedtak om dette er vel ikke fattet.

Svar fra styret
Salting: Ingen spesiell begrunnelse utover at det er på anmodning fra hyttemedlemmer at veien blir saltet om sommeren.

Ekstremvær og skade på hovedveiene: Ja, det er grunneier som står for kostnadene for utbedring etter skade på grunn av værforhold. Kan også opplyse at grunneier har forsikring for naturskade på sine veier.

for bruk: Det er viktig at vi betaler en avgift og ikke betaler for utført jobb. Dersom vi skulle betale for jobben ville vi også måtte betale MVA.

felles båter. Det er riktig at det har vært diskutert tidligere, teksten som er benyttet kommer i stor grad fra behandlingen den gang. Saken kom da ikke til behandling da grunneier ikke ville akseptere løsningen. Nå kan vi få en aksept fra grunneier. Hvordan vi tar saken videre i hytteforeningen får vi komme tilbake til.Fra medlem:

Bare for å forsikre meg, vi lager nå en avtale med Tinne, men han er jo ikke eneste grunneier. Forvalter han for de(n) andre grunneier(e)?

Har det noen betydning for «vår» vei og videre utbygging av E134 som nå skal prosjekteres?https://www.bygg.no/article/1400349

Svar fra styret:

Tinne har avtale med avtale med andre grunneiere om veien.
Når det gjelder ny trase for E134 har styret kontakt med prosjektgruppen for utbygging og vil følge videre utvikling i planarbeidet. Det er enda ikke klart hvilke konsekvenser dette vil ha for Høymyrvassvegen.Fra medlem:

Jeg forstår ikke helt, er det landet på at vi bør akseptere å betale 1500 i året i veiavgift?

Vil det bli tatt en nøyere gjennomgang av årsavgiften som den er i dag? Eller blir dette lagt på toppen uten gjennomgang? Jeg synes det har vært en del økning i det siste, og det går forhåpentlig ikke like mye til veivedlikehold når vi ikke skal ha hovedveiene lenger.

Jeg lurer på hvor det er satt opp hva som definerer hovedvei. Men den erfaringen vi har med grunneier så mener jeg det må være noen konkrete definisjoner på det.

I dokumentet som skal signeres står det gnr 44/41

Mener dere 44/46?

Svar fra styret:

Forliket sier at Hytteforeningen betaler 1.500 til Tinne for hvert medlem/tomt.

Styret vil legge frem forslag til kontingent for 2020. Vi vil da hensynta det som er nødvendig å gjøre med sideveier, parkeringsplasser og tun. Jeg har i årsmøteforslaget antydet at avgiften vi skal betale til Tinne vil medføre en økning av kontingent med ca. kr 1.000, men dette er avhengig av hvor mye arbeid vi nå gjør med sideveiene.

Hovedveiene er klart definert i kart og rapportene om oppgradering.

Vær også oppmerksom på at det er klart definert hva som skal gjøres med hovedveiene.

Takk for at du gjorde oppmerksom på feil i gnr. Jeg har rettet dette. Det skal være 44/46

Fra medlem

Har lest dokumentene om veistriden. Det er mange penger ute og går til oppgradering. Så står det at vi ikke vil bli belastet med mer enn den årlige avgift. Kan dette stemme da?

Svar fra styret

Som det fremgår av forliket skal vi ikke betale annet enn avgiften for opprusting og vedlikehold av hovedveiene. Øvrige dokumenter er ment for å gi alle tilgang til saken og saksbehandlingen. Hadde vi ikke kommet til et forlik ville vi måtte stå for en høy andel av kostnadene for oppgradering.

Fra medlem

Hei jeg stunder litt ved pkt. 7 i forliksavtalen, slik jeg leser dette punkter så skal vi betale kr 25.000, - for å få lov til å benytte områdene rundt Primtjön og Höymyr. Stemmer Dette?

Det ser ut som at det er hytteeierne som skal stå for alle kostnader her, og grunneier få penger for at vi får lov til å bruke dette. Det er vel ikke store summen pr. hytte det er snakk om. Men uansett betale for å få lov til å bruke områdene er vel ikke helt ingen for det som vi stemte om på møte i Sande

Svar fra styret

Dette er helt i trå med det som ble fremlagt på årsmøtet i Sande. Se avsnittet om friluftsaktiviteter.

Tilbake fra medlem:
Ja og det er flott at dere kom til et resultat, noe jeg stiller meg positivt til, men jeg hadde nok oversett det med de 25', Greit jeg tar den, men det synes jeg er en dårlig deal. Gjort er gjort.
Håper at alle stammen svaret positivt på forliket, så kan vi komme videre å utvikle hytte området.
God sommer.